» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal przy ul. Zielonogórskiej 12-14 w Zduńskiej Woli o powierzchni użytkowej 34,85 m2 z opłatą eksploatacyjną w wysokości - 12,00 zł/netto/m2.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należny podatek VAT .

Po doliczeniu wyżej wymienionych opłat miesięczny czynsz za lokal będzie wynosił 757,00 zł/brutto/miesiąc.

Przed podpisaniem umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości jedno miesięcznego czynszu na niżej podane konto: Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu terminu z Zastępcą Kierownika Tel. 43 823-41-03.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego, lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel. 43 8232617, fax. 43 8233618


ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Gierymskiego 2 w Zduńskiej Woli o powierzchni użytkowej - 63,06 m2 czytaj całość »
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel. 43 8232617, fax. 43 8233618


ogłasza przetarg nieograniczony
w trybie zaprojektuj - wybuduj

na zagospodarowanie (zieleń + mała architektura miejska) terenu Spółdzielni zlokalizowanego od zachodniej strony budynku przy ul. Łaskiej 73A w Zduńskiej Woli


  1. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonają wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł na konto Spółdzielni w Banku PKO BP S.A. nr 84 1020 3437 0000 1102 0015 3304 w terminie składania ofert. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą robót. Wadium przepada w przypadku odmowy podpisania umowy, odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót, zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, oferent przedstawił nieprawdziwe dane.
  2. Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.smlokator.pl, można ją także odebrać w Dziale Technicznym Spółdzielni, ul. Osmolińska 6, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 15oo.
  3. Ofertę zawierającą dane wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy złożyć w zamkniętej opisanej kopercie w sekretariacie Spółdzielni, ul. Łaska 46 w terminie do dnia 10 lipca 2018r. do godz. 10oo.
  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami lub uznania, bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów


Szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni, ul. Osmolińska 6, tel. 43 8235068, tel./fax. 43 8247457
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zagospodarowanie (zieleń + mała architektura miejska) terenu Spółdzielni zlokalizowanego od zachodniej strony budynku przy ul. Łaskiej 73A w Zduńskiej Woli.


Jesteś 796341 osobą na tej stronie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator
ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-26-17, fax. (43) 823 36 18